Cao thiên nhiên SVR 3L

SVR 3L

Cao su thiên nhiên SVR 3L là sản phẩm chủ lực của công ty với các chỉ tiêu lý hóa như sau:

TCVN 3769:2016 SVR 3L
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn 0.03
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn   0.50
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     0.60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn  0.80
5. Độ dẻo đầu (Po), không nhỏ hơn 35.0
6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn  60.0
7. Chỉ số màu (Lovibond), không lớn hơn 6.0


Loại bành: 33.33 kg hoặc 35 kg