Cao su ly tâm Latex (HA & LA)

SƠ LƯỢC VỀ CAO SU LY TÂM

Cao su ly tâm Latex (HA & LA) sẽ được triển khai sản xuất vào năm 2018 và có các chỉ tiêu lý hóa như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CAO SU LY TÂM - LATEX

TCVN 6314:2013 Latex HA Latex LA
1. Tổng hàm lượng chất rắn, % (khối lượng), không nhỏ hơn 61 61
2. Hàm lượng cao su khô, % (khối lượng), không nhỏ hơn 60 60
3. Chất rắn không phải cao su, % (khối lượng), không lớn hơn 1.7 1.7
4. Kiềm (quy đổi ra NH3), tính theo khối lượng latex cô đặc, % (khối lượng), Không nhỏ hơn 0.6 Không lớn hơn 0.29
5. Độ ổn định cơ học, không nhỏ hơn 650 650
6. Hàm lượng chất đông kết, % (khối lượng), không lớn hơn 0.03 0.03
7. Hàm lượng đồng, mg/kg tổng chất rắn, không lớn hơn 8 8
8. Hàm lượng mangan, mg/kg tổng chất rắn, không lớn hơn 8 8
9. Hàm lượng cặn, % (khối lượng), không lớn hơn 0.1 0.1
10. Trị số axit béo bay hơi (VFA), không lớn hơn 0.06 0.06
11. Trị số KOH, không lớn hơn 0.07 0.07

Quy cách đóng gói: bao flexibag (20 tấn) hoặc thùng phuy (200kg), hoặc ISO tank