Cao su thiên nhiên SVR 10CV50

SƠ LƯỢC VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10CV50

Cao su thiên nhiên SVR 10CV50 là một trong số sản phảm mới mà công ty vừa mới phát triển trong năm 2018. Cao su thiên nhiên SVR 10CV50 có các chỉ tiêu lý hóa như sau:

TCVN 3769:2016  SVR 10CV50
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45 mm, % m/m, không lớn hơn 0.08
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn 0.60
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn 0.60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn 0.80
5. Độ dẻo đầu ( Po ) -
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn  50
7. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 100 0 C 50 ±5

Loại bành : 35kg