Năng lực sản xuất

SẢN PHẨM

CÔNG SUẤT

/NGÀY

CÔNG SUẤT

/THÁNG

THỜI GIAN TRIỂN KHAI
SVR 3L 90 tấn 2,700 tấn 2003
SVR 10 70 tấn 2,100 tấn 2005
Cao su ly tâm 40 tấn 1,200 tấn 2018
Cao su hỗn hợp SVR 3L & SBR 1502 40 tấn 1,200 tấn 2010
Cao su hỗn hợp SVR 10 & SBR 1502 40 tấn 1,200 tấn 2010
SVR CV50 40 tấn 1,200 tấn 2017
SVR CV60 40 tấn 1,200 tấn 2017
SVR 10CV50 20 tấn 600 tấn 2018
SVR 10CV60 20 tấn 600 tấn 2018