Phòng kiểm nghiệm

Chính sách chất lượng phòng thí nghiệm:

1) Thực hiện và duy trì hệ thống phòng thí nghiệm đúng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

2) Đảm bảo độ tin cậy của phép thử cao su khối

3) Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực để không ngừng nâng cao năng lực và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm

4) Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong khả năng cho phép